۱۳
دی

مانور زلزله در دفتر شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

به منظور ارزیابی  سطح آمادگی کارکنان دفتر شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند  ، مانور  مواجهه با وقوع زلزله  و اقدامات مورد لزوم پناهگیری و خروج از محل کار  در دفتر شرکت برگزار شد .

  در این مانور  كاركنان  پس از شنیدن صدای آژیرزلزله ، اقدام لازم را در خصوص  مواجهه در زمان وقوع زلزله  شامل پناهگیری  ،رفتن به محل های ایمن و خروج از محل کار با رعایت  خونسردی و موارد ایمنی   انجام دادند.

در جریان این تمرین عملکرد اعضای تیم واکنش در شرایط اضطراری و تجهیزات ایمنی مطابق با سناریو نوشته شده برای مانور مورد ارزیابی قرار‌ گرفته شد و نقاط قوت و ضعف مجموعه شناسایی گردید .

۱۴۰۰/۱۰/۱۲