۰۱
اسفند

اطلاعیه توزیع برگه سهام

بدینوسیله به اطلاع سهامدارن محترم میرساند ، با توجه به صدور برگه سهام های جدید شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند پس از افزایش سرمایه صورت گرفته ، خواهشمند است جهت دریافت برگه سهام جدید و عودت برگه سهام قبلی ، به دفتر سربیشه مراجعه نمایید

ضمنا حضور شخص سهامدار و ارائه مدارک شناسایی الزامی می باشد