• تلفن: ۳۲۶۶۲۱۲۶(056)
  • ایمیل: brmco.ir@gmail.com
  • ساعت کاری: 07:15-15:30

فیلمها

1- گزارش تصویری شبکه خاوران خراسان جنوبی از معادن شرکت