آخرین خبرها

مدیران

arbabi2

محمد هادی اربابی

مدیر عامل

کارشناس استخراج معدن

از سال۷۱-۶۸ کارشناس معدن در شرکت منطقه ای معادن استان خراسان بزرگ

از سال ۷۹-۷۱ کارشناس امور معادن – مدیر ارشد معدن و مدیریت امور معادن

از سال ۹۰-۷۹ رئیس معادن شرکت

از سال ۹۱- تاکنون مدیر عامل شرکت

۰۹۱۵۱۶۱۳۸۷۸

Arbabi@brmco.com

amiri2

محمد امیری فرد

معاونت

کارشناس استخراج معدن

از سال۷۶-۷۵ : سرپرست معدن چاهخو شرکت

از سال ۸۱-۷۶ : سرپرست معادن جنوب شرکت

از سال ۹۱-۸۱ : سرپرست معدن سفید کوه و چاهخو شرکت

از سال ۹۱ تاکنون : معاونت شرکت

۰۹۱۵۱۶۴۹۶۳۵

Amiri@brmco.com

motahariyan2

صادق مطهریان

مدیر اکتشافات ، تحقیقات و توسعه 

از سال ۹۰-۸۲ : سرپرست معادن جنوب شرکت

از سال ۹۶-۹۱  : مدیریت فنی شرکت

از سال ۹۷ ، تاکنون مدیر اکتشافات

۰۹۱۵۱۶۴۹۶۳۶

Motahharian@brmco.ir