آخرین خبرها

هیئت مدیره

طبق مصوبه عمومی شرکت که ۲۵خرداد۹۴برگزار گردید هیئت مدیره بدون تغییر به شرح ذیل ابقاءشدند.

۱- ماشاء الله شریف   – رئیس هیئت مدیره

۲- عباس صادقیان – نایب رئیس هیئت مدیره

۳- علیرضا باقری – عضو اصلی هیئت مدیره

۴- سید رضا سجادیان – عضو هیئت مدیره

۵- محمد هادی اربابی – مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره

۶- محمد امیری فرد – عضو علی البدل هیئت مدیره