• تلفن: ۳۲۶۶۲۱۲۶(056)
  • ایمیل: brmco.ir@gmail.com
  • ساعت کاری: 07:15-15:30

هیئت مدیره

1- ماشاء الله شریف   – رئیس هیئت مدیره

۲- عباس صادقیان – نایب رئیس هیئت مدیره

۳- علیرضا باقری – عضو اصلی هیئت مدیره

۴- محمد هادی اربابی – مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره

۵- محمد امیری فرد – عضو هیئت مدیره

۶- شرکت ندای رهاوی  – عضو علی البدل هیئت مدیره