• تلفن: ۳۲۶۶۲۱۲۶(056)
  • ایمیل: brmco.ir@gmail.com
  • ساعت کاری: 07:15-15:30

کارشناسان

نام و نام خانوادگی :  محمد حسین اردونی

سمت :  کارشناس واحد اکتشافات

مدرک تحصیلی : کارشناس زمین شناسی

سوابق :

از سال ۹۲-۹۱ : مجتمع معادن مس تکناز

از سال ۹۲ تاکنون : کارشناس اکتشافات شرکت

تلفن تماس : ۰۹۱۵۹۶۱۵۲۸۰

ایمیل :M.H.O.TO.F@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی : ایمان آراد فر

سمت : کارشناس واحد اکتشافات

نام و نام خانوادگی : رضا آرمون

سمت :  مسئول استخراج معدن سفیدکوه

مدرک تحصیلی :  کارشناس استخراج معدن

سوابق :

از سال ۸۴ تاکنون : ناظر استخراج معدن سفید کوه شرکت

تلفن تماس :۰۹۱۵۹۶۱۷۲۵۹

نام ونام خانوادگی : پرهام امید

سمت :  کارشناس واحد اکتشافات 

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد زمین شناسی

سوابق :

از سال ۹۱-۸۹ : مهندسین مشاور مهار آب

از سال ۹۲-۹۱ : مهندسین مشاور کاوش پی

از سال ۹۲ ناکنون : واحد اکتشافات شرکت

تلفن تماس :۰۹۱۵۱۶۰۵۳۵۱

ایمیل :Parham-omid@yahoo.com

نام و نام خانوادگی :  حسین اردونی

سمت : کارشناس معدن نوک آباد

نام و نام خانوادگی :  میثم جعفری پور

سمت : کارشناس معدن سفید کوه

نام و نام خانوادگی :  سعید رضا آخوندی

سمت : کارشناس معدن نوک آباد

نام و نام خانوادگی :  حمید رضا محمدی

سمت : کارشناس معدن ترشک محمدی

نام و نام خانوادگی :  علی صادقی

سمت: کارشناس معدن چاهخو

عنوان

نام و نام خانوادگی :  محمد قاسمی 

سمت :کارشناس دفتر فنی و مهندسی 

نام و نام خانوادگی :  آرش اربابی 

سمت: کارشناس دفتر فنی و مهندسی