• تلفن: ۳۲۶۶۲۱۲۶(056)
  • ایمیل: brmco.ir@gmail.com
  • ساعت کاری: 07:15-15:30

سهام

سرمایه شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۹۳/۱۰/۱۴ به میزان ۲۵درصد افزایش یافته  که هم اکنون مبلغ ۳۶/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد . ترکیب سهامداران به شرح ذیل است:

ردیف            شرح          درصد سهام
   ۱ شرکت صنعتی ومعدنی سیمینرانیک                  ۳۷/۶۶
   ۲ شرکت معدن آهن آجین                  ۲۵/۶۷
   ۳ اشخاص حقیقی ۷۰۹نفر                  ۳۲/۰۶
   ۴ شرکت های حقوقی متفرقه                   ۴/۶۱