• تلفن: ۳۲۶۶۲۱۲۶(056)
  • ایمیل: brmco.ir@gmail.com
  • ساعت کاری: 07:15-15:30

تالار افتخارات

هشتمین نمایشگاه تخصصی مهندسی معدن ایران

واحد نمونه معدنی سال ۹۳

واحد نمونه معدنی سال ۹۳

واحد نمونه معدنی سال ۹۸