۱۲
آذر

بازدید مدیر عامل شرکت از پروژه تک سیاه

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ صورت پذیرفت : 

بازدید مهندس اربابی مدیر عامل شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند از روند پیشرفت پروژه خط کانه آرایی تک سیاه