۳۰
شهریور

اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و آلاینده های زیست محیطی

اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار در دفتر شرکت معدنی و معادن فعال تحت پوشش صورت پذیرفت

 

در همین راستا مهندس عطایی سرپرست واحد HSE  شرکت بیان کرد :

 

با توجه به برنامه ی پیاده سازی استاندارد های ISO45001   و ISO 18001   و همچنین ارتقای سطح کیفی شرایط کاری در دفتر و معادن فعال شرکت ، عوامل زیان آور محیط کار و آلاینده های زیست محیطی توسط شرکت ایمن پویش بیرجند در شهریور ماه سال جاری انجام شد که پس از حصول نتایج و آنالیز های مربوطه اقدامات کنترلی و پیشگیرانه ، فنی مهندسی و مدیریتی لازم توسط کمیته مدیران و سرپرستان پیشبینی و در دستور کار قرار خواهد گرفت .